کنوانسیون های حقوق زنان

عنوان سال تصویب
كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان 1979
پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان 1999
 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 1952
 تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان (ماده ۳) کمیته حقوق بشر 2000
كنوانسيون مربوط به رضايت در ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج‌ها 1962
 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان 1994
اعلامیه كنفرانس‌ جهانی زن‌ 1995
تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی) حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر 1988
   بند۲ماده۲- مفاد ۳-۷-۱۰-۱۲-ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي
  مفاد ۲-۳-۴-۲۳-۲۴-۲۶-ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌  1966
  قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان
 مفاد۱-۳-۴-۶-۸-۱۵-۱۶- اعلاميه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران 1968
 اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه
 مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال  1958
 منشور زبان مادري
 اعلامیه جهانی حقوق زبانی  1996
  تفسیر عمومی شماره ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و حق تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی
  مفاد۳-۴-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
 كنوانسيون تكميلي منع بردگي  بند-ج-بخش اول ( رسوم و ترتیبات نظیر بردگی )  1956
    تدابيري براي تضـمين حمايـت از حقـوق محكومـان بـه مـرگ  1984
  اصل ۵-۶- اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس  1988
 بند ح-د-ماده ۲۶ – ماده ۱۶-اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌  1995
  موافقتنامه بین المللی برای ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست  1910
  اهداف ۳-۴-۵-سند ۲۰۳۰ یونسکو