کنوانسیون های حقوق زنان

ردیف عنوان سال تصویب صوتی و تصویری
1 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 1952
2 كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان 1979
3 كنوانسيون مربوط به رضايت در ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج‌ها 1962
4 كنوانسيون تكميلي منع بردگي بند ج، بخش اول (رسوم و ترتیبات نظیر بردگی) 1965
5 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان 1994
6 اعلامیه كنفرانس‌ جهانی زن‌ 1995
7 اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت‌های اضطراری و درگیری‌های مسلحانه
8 اعلامیه جهانی حقوق بشر( مفاد ۱- ۲- ۱۶ -۲۵ )
9 تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی) حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر 1988
10 پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان 1999
11 مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال  1958
12 تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان (ماده ۳) کمیته حقوق بشر 2000
13 تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی) حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر 1988
14 تفسیر عمومی شماره ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و حق تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی
15 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان
16 اهداف ۳، ۴ و ۵ سند ۲۰۳۰ یونسکو
17 بند ۲ ماده ۲- مفاد ۳، ۷، ۱۰ و ۱۲ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي
18 مفاد ۲، ۳، ۴، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌  1966
19 مفاد ۱، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۵ و ۱۶ اعلاميه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران 1968
20 منشور زبان مادري
21 اعلامیه جهانی حقوق زبانی  1996
22 مفاد ۳ و ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
23 تدابيري براي تضـمين حمايـت از حقـوق محكومـان بـه مـرگ  1984
24 اصل ۵ و ۶ اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس  1988
25 بند ح-د-ماده ۲۶ و ماده ۱۶ اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌  1995
26 موافقتنامه بین‌المللی برای ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست  1910