آشنایی با کمیته زنان

 با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود٬و از انجائیکه توجه به حقوق زنان تعادل هر جامعه ای را در بر خواهد داشت. کمیته زنان کانون حقوق بشریک کمیته تخصصی در جهت افشا هر نوع تبعیض و نابرابری و خشنونت برعلیه زنان
کشور ایران است .
این کمیته در راستای سیاست های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، تلاش دارد که با
برنامه ها ی امو زشی و اطلاع رسانی نسبت به اگاه سازی زنان ایران از حقوق خویش
گام برداشته و صدای زنانی باشد که در ایران تحت انواع خشنونت و نابرابری قرار دارند .

دو – آشنایی با فعالیتهای سازمان ملل متحد
سه- سازمان ملل ( تاریخچه ، اهداف ، ارکان )

http://zanan.bashariyat.org/?cat=22
چهار – تقویم بشریت

برنامه پیش بینی شده کانون ( تقویم و برنامه پیش بینی شده در سال 2017)


پنج- .شرح وظایف کمیته های تخصصی و عضو در کمیته ها

Sharhe-vazayef-Komiteha

.شرح وظایف کمیته های تخصصی و عضو در کمیته ها