نگاهی آماری بە اعدام زنان در سال ٩٢

ارسال کننده مرجان تابع 10 فروردین 93

در سال گذشتە، حکم اعدام ٢٥ زن در زندان‌های حکومت اسلامی ایران بە اجرا در آمد کە ٧ مورد از این احکام در زندان‌های ارومیە و کرمانشاه صورت گرفته است.

بنابە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار آژانس کُردپا، طی سال ٩٢ حکم اعدام ٢٥ زن در زندان‌های ایران بە اجرا در آمدە است کە همگی بە علت ” ارتکاب جرایم اجتماعی” به ویژه خرید و فروش مواد مخدر می‌باشد.

جدول زیر مشخصات، تاریخ اعدام، محل اعدام و اتهام زنانی را کە طی سال گذشتە در ایران اعدام شدند را نشان می‌دهد. طبق این جدول بیشترین آمار اعدام زنان در زندان مرکزی ارومیە با ٦ مورد و بعد از آن زندان مرکزی زاهداهم‌اکنون بیش از ۱۰ زن در زندان زنان قرچک ورامین در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می‌برند که سن اکثر آن‌ها زیر ۳۰ سال می باشد. از جمله‌ی این زندانیان می‌توان سحر مهابادی ۲۷ ساله و ریحانه جباری ۲۸ را نام برد.ن با ٥ مورد بە ثبت رسیدە است.

همچنین طبق نمودار ذیل، ١٨ مورد (٧٢%) از ٢٥ مورد از اجرای حکم اعدام، بە دلیل قاچاق مواد مخدر بوده و نیز قتل عمد با ١٦% در جایگاه دوم آمدە است. ٣ مورد از موارد اجرای حکم اعدام نیز نامشخص بودە است http://www.kurdpa.net .

 

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.