اطلاعیه 452

VVMIran e.V.
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 979 34 07 – 0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.org www.bashariyat.org

                                                                           فراتر از 35 سال است

فراتر از 35 سال است که:
جمهوری اسلامی ایران ابتدائی ترین حقوق ملت ایران را نادیده میگیرد.
فراتر از 35 سال است که:
تبعیض های مختلف را در کلیه مراحل زندگی هموطنان قائل میشود.
فراتر از35 سال است که:
زبان هارا بکام گرفته اما لگام نیروهای امنیتی و لباس شخصی را گسیخته
فراتر از 35 سال است که:
دولت ایران برخلاف ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

1-هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد.
2-هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد، از هرگونه تجمع اعتراضی کارگری، انتخاباتی، دانشجوئی، زنان و…
حتی بصورت آرام می هراسد، دستگیر و بازداشت میکند، زندانی میکند، حکم صادر میکند، »…. دانشجوئی، زنان و
شکنجه میکند و می کشد.

فراتر از 35 سال است که :  دولت ایران نیروهای مختلف خویش را برای مقابله تجهیز کرده از آنان برای مبارزه و سرکوب
مردمان سرزمین خودشان استفاده میکند. و در تضاد با مادۀ 7 اعلامیه جهانی حقوق بشرکه: همه در برابر قانون مساوی
هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند،با استفاده ازتهدید، قشر نیازمند جامعه را
تجهیز کرده تظاهرات فرمایشی برپا میکند . وبا امداد ازکلمات و الفاظ رکیک به سفارتخانه ها حمله نموده از در و
دیوار بالا میرود و آبروی ملتی را به زیر میکشد.

و در آخرین مورد: ممانعت از تجمع ملتی است که برای همبستگی ملی در برابر جیش العدل، همدردی با خانواده
جمشید دانایی فر و نشان دادن خشم خود از تعلل های پاکستان به خیابان آمده بودند،
این یورش در حالی شکل گرفت که سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان می گوید:
                                               وزارت امور خارجه ایران پی گیر پرونده مرزبان ها نبوده است.
کانون دفاع از حقوق بشر ایران با محکوم نمودن اینگونه تناقض ها و عدم رعایت ها در اجرای مصوبات و کنوانسیون
ها خواستار اجرا و الزام دولت ایران به کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشراست.
452
کانون دفاع از حقوق بشر
نمایندگی هانوفر

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.