بمناسبت هشت مارس روز همبستگی برای برابری نويسنده:زرين تاج الياسي

            بمناسبت هشت مارس روز همبستگی برای برابری                  

نويسنده:زرين تاج الياسي

                                                                تولد دوباره               

تولد دوباره ام را جشن خواهم گرفت

و به یاد خواهم داشت

روز رهائی ازهمۀ قید و بند ها

باید ها و نباید های زنجیر گونه را

روز حس و لمس وجود

روز شناخت خود و خویش

روز حق اعتراض ،اعتراض به حق پایمال زندگی

اعتراض به حق بودن، بدون تبعیض

حق انتخاب

8 مارس، روز “زن”

روز آشتی با صلح و برابری

روز آگاهی از توانائی ها

میخواهم رهائیم را جشن بگیرم

رهایی از تمامی بند، ماده ، و تبصره های خشونت بار

امنیتم را جشن خواهم گرفت

باید شروع کنم

با هر چه که هست، از هر جایی که هستم

گام به گام به پیش خواهم رفت و

لحظه به لحظه خواهم آموخت

دیگر چه فرقی میکند ، کجای این جهان باشم

از همه توانائی هایم برای بهتر شدن و بهتر ماندن بهره خواهم گرفت

تا دخترکان امروز و زنان فردا نیز

بدانند:

امروز،روز من است

امروز را جشن خواهم گرفت

و زیستنی دوباره خواهم داشت.

نويسنده:زرين تاج الياسي

این نوشته در مناسبت‌ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.