بایگانی دسته: صوتی و تصویری

لینک کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7552

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت دوم) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7549

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت اول) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (اعلامیه مربوط به اشخاص پیروان ملی یا دینی و زبانی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7545

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (اعلامیه مربوط به اشخاص پیروان ملی یا دینی و زبانی) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7543

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (منشور زبان مادری مصوب 1996 یونسکو)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7504

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (منشور زبان مادری مصوب 1996 یونسکو) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (مفاد 18،2،1 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7502

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (مفاد 18،2،1 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون 138 حداقل سن کار)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7523

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون 138 حداقل سن کار) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح کلیپ صوتی شرح (اصلاحیه بند 2 ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7506

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح کلیپ صوتی شرح (اصلاحیه بند 2 ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان)

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان)

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی)

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی) بسته هستند