بایگانی دسته: لینک ها

برنامه رادیویی در رابطه با زیانهای پارازیت ماهواره ای برای زنان در ایران

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2691

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

میزگرد رادیویی در رابطه با اعدام

http://bashariyat.org/?page_id=3306

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

کمپین حمایت از قربانیان اسیدپاشی

https://www.facebook.com/Againstacidattack

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

دلایل وعوامل خودسوزی زنان

ارسال کننده:خانم علیه رحمانی      

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

کلیپ آموزشی ماهنامه

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2481

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته هنر

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2489

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان, لینک ها | پاسخ دهید:

لینک فایل صوتی جلسه ی ماهانه نمایندگی سوئیس

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2368

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان, لینک ها | پاسخ دهید:

فایل صدا و تصویر جلسه ی مشترک ماهانه ی نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ.برمن

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2324

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

کلیپ میز کتاب نمایندگی دانمارک

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2208

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

لینک فایل صوتی جلسه ی نمایندگی سوئیس

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1818

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید: